E-book: boekhouden in 37 minuten per week

Download

Algemene voorwaarden

ALGEMEEN

Artikel 1
Definities:

 1. Opdrachtnemer: Van Oijen Administraties & Advies.
 2. Opdrachtgever: natuurlijk en/of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft om werkzaamheden te verrichten.
 3. Werkzaamheden: alle werkzaamheden, die opdrachtnemer in het kader van een (geaccepteerde) opdracht verricht voor opdrachtgever.
 4. Bescheiden: alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer beschikbaar gestelde zaken, zoals stukken dan wel anderszins gegevensdragers en alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer vervaardigde zaken, waaronder stukken dan wel anderszins gegevensdragers.
 5. Algemene voorwaarden: voorwaarden waaronder werkzaamheden voor opdrachtgever worden verricht door opdrachtnemer [hierna te noemen: AV].

TOEPASSELIJKHEID

Artikel 2

 1. Deze AV gelden voor iedere aanbieding, offerte en/of opdracht waarop opdrachtnemer deze AV van toepassing heeft verklaard.
 2. Op van deze AV afwijkende bedingen kan opdrachtgever slechts een beroep doen indien deze nadrukkelijk én schriftelijk door opdrachtnemer zijn overeengekomen en aanvaard.
 3. Aan de in lid 2 genoemde afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot eventuele later aangegane overeenkomsten.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en/of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Deze AV zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.
 6. Indien één of meerdere van de bepalingen in deze AV nietig zijn en/of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze AV volledig van toepassing. Opdrachtgever en opdrachtnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen. Hierbij wordt zoveel als mogelijk de strekking en het doel van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen en gerespecteerd.

AANBIEDINGEN EN OFFERTES

Artikel 3

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij opdrachtnemer in zijn aanbieding of prijsopgave aan opdrachtgever nadrukkelijk anders heeft vermeld.
 2. De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend en hebben een beperkte geldigheidsduur. Deze geldigheidsduur zal altijd op de offerte worden vermeld.
 3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de opdracht te maken kosten, waaronder verzend-, administratie- en reiskosten, tenzij
  nadrukkelijk anders schriftelijk aangegeven.
 4. Aanbiedingen en offertes gelden logischerwijze niet automatisch voor toekomstige opdrachten

TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

Artikel 4

 1. De overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer komt tot stand op het moment, dat de door opdrachtnemer en opdrachtgever ondertekende offerte, die is gebaseerd op de door opdrachtgever verstrekte informatie, door opdrachtnemer retour is ontvangen. Dit onverminderd de verplichting om aan opdrachtnemer honorarium en mogelijke nadere kosten te voldoen, indien op wens van opdrachtgever reeds met de werkzaamheden is begonnen, voordat de door opdrachtgever ondertekende offerte is retour ontvangen.
 2. De door opdrachtgever en opdrachtnemer ondertekende offerte wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

DUUR VAN DE OVEREENKOMST

Artikel 5

 1. De duur van de overeenkomst zal blijken uit de inhoud, aard en/of strekking van de overeenkomst.
 2. De duur wordt telkens stilzwijgend voor de oorspronkelijke periode verlengd, tenzij opdrachtnemer of opdrachtgever de overeenkomst schriftelijk beëindigt of te kennen geeft de overeenkomst onder andersluidende voorwaarden te willen voortzetten, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden voor het einde van de desbetreffende periode.

VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER

Artikel 6

 1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke de opdrachtnemer naar zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de opdracht, tijdig en in de gewenste vorm op de door opdrachtnemer gewenste wijze aan opdrachtnemer ter beschikking te stellen.
 2. Indien opdrachtgever voornoemde gegevens en bescheiden niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stelt, komen de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten en/of honorarium geheel en volledig voor rekening en risico van opdrachtgever. Opdrachtnemer verwerpt in dit geval alle aansprakelijkheid.
 3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan opdrachtnemer verstrekte gegevens en bescheiden, óók indien deze van derden afkomstig zijn.
 4. Indien opdrachtgever daarom verzoekt wordende verstrekte bescheiden binnen een redelijke en billijke termijn door opdrachtnemer aan opdrachtgever geretourneerd.
 5. Opdrachtgever is verplicht opdrachtnemer tijdig en volledig op de hoogte te brengen van alle informatie, die ter uitvoering van de opdracht noodzakelijk dan wel nuttig (kunnen) zijn. Daar waar opdrachtgever dit onverhoopt nalaat, komen eventuele extra kosten en/of honorarium geheel en volledig voor rekening en risico van opdrachtgever. Opdrachtnemer verwerpt in dit geval alle aansprakelijkheid.

Artikel 7
Opdrachtgever dient opdrachtnemer terstond en volledig te informeren indien opdrachtgever:

 • Van plan is (voorlopige) surseance van betaling aan te vragen;
 • (Voorlopige) surseance van betaling heeft verkregen;
 • Van plan is aangifte van (zijn) faillissement in te dienen;
 • Bekend is dat één of méér van zijn schuldeisers opdrachtgevers faillissement heeft dan wel hebben aangevraagd;
 • In staat van faillissement is verklaard;
 • Een aanvraag voor deWSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) heeft gedaan;
 • Een uitspraak heeft gekregen dat opdrachtgever in deWSNP is beland.

UITVOERING VAN DE OPDRACHT

Artikel 8

 1. Opdrachtnemer is gehouden de verleende opdracht op deskundige en zorgvuldige wijze uit te voeren met inachtneming van de wettelijke- en beroepsregels.
 2. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd.
 3. Opdrachtnemer heeft het recht – indien wenselijk – bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten.
 4. Opdrachtnemer zal niet eerder méér werkzaamheden verrichten en aan opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe de opdracht strekt dan wel redelijkerwijs strekt, dan nadat hierover eerst overleg is geweest en overeenstemming is bereikt met opdrachtgever.
 5. Indien is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd, kan opdrachtnemer de uitvoering van onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

GEHEIMHOUDING

Artikel 9

 1. Opdrachtnemer is – behoudens wettelijke verplichtingen tot openbaarmaking – verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Dit betreft alle aan opdrachtnemer verstrekte informatie, evenals alle uit de werkzaamheden voortvloeiende (cijfermatige) resultaten. Tevens betreft dit alle door opdrachtnemer aan opdrachtgever verstrekte adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen, die niet zijn bedoeld om derden hiervan te voorzien.
 2. Opdrachtnemer is gerechtigd de ná bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele opdrachtgevers, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

Artikel 10

 1. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot auteursrechten en of andere intellectuele eigendomsrechten welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de opdracht van opdrachtgever, voor zover deze uit de wet voortvloeien of anderszins rechtens worden erkend.
 2. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model-)contracten en/of andere (geestes)producten van de opdrachtnemer, al dan niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te exploiteren.
 3. Het is de opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van voornoemde producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van opdrachtnemer.

OPSCHORTING/ONTBINDING

Artikel 11
Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen jegens opdrachtgever op te schorten, dan wel alle overeenkomsten met opdrachtgever zonder enige ingebrekestelling en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden een en ander onverminderd de overige rechten van opdrachtnemer, indien:

 • Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting jegens opdrachtnemer;
 • Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard of indien door opdrachtgever dan wel een derde een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend;
 • Opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd of dit al dan niet voorlopig, aan hem is verleend;
 • Het bedrijf van opdrachtgever wordt stilgelegd of geliquideerd;
 • Ingeval opdrachtgever een natuurlijke persoon is: indien hij overlijdt;
 • Indien beslag op goederen van opdrachtgever wordt gelegd, dan wel indien opdrachtgever onder bewind of curatele wordt gesteld. Voorts zullen alle vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever, uit welke hoofde ook, terstond en in zijn geheel opeisbaar zijn.

BETALING

Artikel 12

 1. Opdrachtnemer maakt met opdrachtgever zorgvuldig en op maat gemaakte prijsafspraken.
 2. De betaaltermijn is 14 dagen ná facturatiedatum.
 3.  Kan betaling niet plaatsvinden doordat bijvoorbeeld de betalingstermijn niet in acht is genomen dan is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft opdrachtnemer, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening. Een en ander onverminderd de verdere rechten welke opdrachtnemer heeft.
 4. Betaling dient plaats te vinden zonder enige opschorting of verrekening, uit welke hoofde dan ook.
 5.  Indien opdrachtgever in verzuim is worden alle andere facturen van opdrachtnemer jegens opdrachtgever opeisbaar, ook al is de betalingstermijn nog niet verstreken.
 6. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, die opdrachtnemer maakt als gevolg van de niet-nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden alsdan minimaal
  gesteld op 15% van de vordering met een minimumbedrag van €100,00 exclusief btw.
 7.  Alle door opdrachtnemer te maken kosten voor het verkrijgen van verhaalsinformatie komen volledig voor rekening van opdrachtgever.
 8. Betaling dient te geschieden in Euro (€).
 9. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats in mindering van alle kosten, vervolgens in mindering van alle verschenen rente en tenslotte in mindering van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur, en alle lopende rente.
 10. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers ieder hoofdelijk verbonden voor de betaling van het gehele factuurbedrag.
 11. Indien er gebruik wordt gemaakt van automatische incasso zal deze iedere maand op de 14e van uw rekening worden afgeschreven door Paypro. Hiervoor geeft u éénmalig toestemming door via ideal een betaling van € 0,01 te verrichten.

RECLAMES

Artikel 13

 1. Reclames met betrekking tot de te verrichten werkzaamheden dienen schriftelijk binnen 30 dagen ná de verzenddatum van de stukken of de informatie waarover opdrachtgever reclameert te worden ingediend.
 2. Reclames met betrekking tot de factuur dienen binnen 8 dagen na ontvangst te worden ingediend.
 3. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft de opdrachtgever de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte bedrag, of het kosteloos verbeteren en/of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden.

LEVERINGSTERMIJN

Artikel 14

 1. Is de opdrachtgever een (vooruit)betaling verschuldigd, of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond niet eerder in, dan dat betaling geheel is ontvangen c.q. de informatie en/of materialen geheel ter beschikking zijn gesteld aan opdrachtnemer.
 2. Termijnen, waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn.
 3. De overeenkomst kan – tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is – door de opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij de opdrachtnemer de overeenkomst niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn.
 4. Ontbinding is slecht mogelijk voor zover van de opdrachtgever instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd, in het bijzonder de in artikel 12 genoemde gevallen.

AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 15

 1. Voor alle schade van de opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door niet, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht, is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer in ieder geval beperkt tot maximaal eenmaal het bedrag van het met de werkzaamheden, waardoor de schade is veroorzaakt, verband houdende in rekening gebrachte of het in rekening te brengen bedrag over de periode, waarin de werkzaamheden waardoor de schade is veroorzaakt, zijn verricht.
 2. Bij werkzaamheden, die een langere looptijd hebben dan één jaar is de aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot maximaal eenmaal het bedrag van het met de werkzaamheden, waardoor de schade is veroorzaakt verband houdende in rekening gebrachte of in rekening te brengen bedrag over het laatste kalenderjaar, waarin de werkzaamheden, waardoor schade is veroorzaakt, zijn verricht.
 3. Voor alle indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van raken in de onderneming van opdrachtgever, of andere bedrijfsschade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door opdrachtnemer, is deze nimmer aansprakelijk.
 4. Opdrachtnemer heeft en behoudt te allen tijde het recht om, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken.
 5. Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of tenietgaan van de bij hem of derden opgeslagen gegevens en bescheiden van de opdrachtgever.
 6. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan van gegevens en/of bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post of koeriersdienst, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens
  opdrachtgever, opdrachtnemer of derden.

VRIJWARING

Artikel 16

 1. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden, welke direct en/of indirect met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.
 2. De plicht van opdrachtgever tot vrijwaring van opdrachtnemer vervalt indien en voor zover opdrachtgever aantoont dat de schade het directe gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van de opdrachtnemer.

VERVALTERMIJN

Artikel 17
Voor zover in deze AV niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever, uit welke hoofde ook, jegens opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer in ieder geval ná 6 maanden ná het moment waarop de opdrachtgever bekend werd en/of redelijkerwijze bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.


TOEPASSELIJK RECHT

Artikel 19
Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, alsmede de (mogelijk) daaruit voortvloeiende geschillen, is Nederlands recht van toepassing.


NIEUWSBRIEF

Artikel 20
De opdrachtgever kan zich aanmelden voor de nieuwsbrief. Met de nieuwsbrief houdt de opdrachtgever op de hoogte van het laatste nieuws en de meest recente ontwikkelingen. De opdrachtgever ontvangt de nieuwsbrief per mail. De opdrachtgever kan zich ten allen tijden schriftelijk of via de hyperlink afmelden via de nieuwsbrief. De opdrachtgever zal geen nieuwsberichten meer ontvangen.


FAIR USE POLICY

Artikel 21
Onder, onbeperkt boekhoudsupport, mits dit in uw overeenkomst is opgenomen, verstaan wij: het voorleggen van administratieve/boekhoudkundige vragen per telefoon, mail of whatsapp. Er geldt geen specificatie bovengrens ten aanzien van de frequentie waarmee u van boekhoudsupport gebruik kunt maken. Wel hanteren wij een fair use policy.

Dit houdt in dat u gemiddeld één kwestie per maand aan de ‘Van Oijen Administraties & Advies’ kunt voorleggen; indien u na enige maanden boven dit gemiddelde uitkomt, zult u er door ons op worden gewezen dat u een extra abonnement dient af te sluiten of dat u uw gebruik zult moeten aanpassen aan de fair use policy. Indien u een speciaal abonnement ‘Boekhoudsupport Extra’ hebt afgesloten, kunt in afwijking op het voorgaande gemiddeld twee kwesties per maand aan ‘Van Oijen Administraties & Advies’ voorleggen; indien u na enige maanden boven dit gemiddelde uitkomt, zult u er door ons op worden gewezen dat u een extra abonnement dient af te sluiten of dat u uw gebruik zult moeten aanpassen aan de hiervoor bepaalde voorwaarden;

Indien uw vraag naar onze mening te uitgebreid en/of zeer complex is en/of de beantwoording van uw vraag naar verwachting meer dan 15 minuten tijd zal vergen, kunnen wij uw vraag binnen het kader van de boekhoudsupport niet in behandeling nemen. In dat geval zullen wij u mogelijk een voorstel doen om op basis van een nadere offerte en prijsstelling uw vraag alsnog in behandeling te nemen.

Uw vraag dient betrekking te hebben op een arbeidsrechtelijk onderwerp naar Nederlands recht. Vragen op het gebied van o.a. fiscaliteiten, sociaal zekerheidsrecht en/of internationaal arbeidsrecht/fiscaal recht vallen buiten het bereik van de boekhoudsupport abonnementen.