E-book: boekhouden in 37 minuten per week

Download

Disclaimer

Vanoijenadministraties.nl en de informatie, namen, beelden, afbeeldingen, logo’s en iconen betreffende of verband houdend met Van Oijen Administraties & Advies [hierna: Van Oijen] of haar producten en diensten worden verstrekt “zoals zij zijn” zonder enige verklaring of bevestiging en zonder enigerlei garantie, al dan niet expliciet of impliciet, met inbegrip van, echter niet beperkt tot, de impliciete garantie van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of geen inbreuk vormend. De informatie die op vanoijenadministraties.nl aangeboden wordt, is niet geschreven om aan uw persoonlijke behoeften te voldoen en u bent degene die ervoor verantwoordelijk is uzelf ervan te vergewissen of deze informatie voor uw doel geschikt is voordat u er gebruik van maakt.

Van Oijen noch een van haar contractpartijen is aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook, met inbegrip van directe, bijzondere door de rechter toegewezen, indirecte of gevolgschade, die voortvloeit uit of in verband met de toegang tot of het gebruik van vanoijenadministraties.nl of het gebruik en verspreiding van informatie die op vanoijenadministraties.nl aanwezig is. vanoijenadministraties.nl kan onjuistheden of typefouten bevatten, die na de ontdekking ervan door Van Oijen gecorrigeerd zullen worden naar haar goeddunken. Ook wordt de informatie op vanoijenadministraties.nl regelmatig bijgewerkt. Van Oijen behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder vooraankondiging wijzigingen, verbeteringen en/of veranderingen aan te brengen in de informatie, deze voorwaarden, namen, beelden, afbeeldingen, logo’s en iconen of de producten en diensten, waarnaar op vanoijenadministraties.nl verwezen wordt. Aangezien Internet onafhankelijk in stand wordt gehouden op duizenden internetsites overal ter wereld, is het mogelijk dat de informatie, namen, beelden, afbeeldingen, logo’s en iconen waartoe vanoijenadministraties.nl toegang verleent afkomstig zijn van buiten de grenzen van Van Oijen (.nl). Om deze reden sluit Van Oijen alle verplichtingen of verantwoordelijkheid uit inzake de gegevens die hetzij verkregen of verworven worden, hetzij toegankelijk zijn binnen, via of buiten vanoijenadministraties.nl. De handelsmerken, handelsnamen, beelden, logo’s en afbeeldingen die de producten en diensten van Van Oijen herkenbaar maken, alsmede het ontwerp, tekst en grafische mogelijkheden van de internetsite zijn het eigendom van Van Oijen. Tenzij dit uitdrukkelijk is bepaald, zal niets van hetgeen hierin is vervat, worden uitgelegd als het verlenen van een licentie of recht uit hoofde van het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van Van Oijen. Op deze voorwaarden en deze onthoudingsverklaring, alsmede enige vordering gebaseerd op het gebruik van informatie van vanoijenadministraties.nl is het Nederlands recht van toepassing.

Copyright 2017 Van Oijen Administraties & Advies. Alle rechten voorbehouden.